Sanliurfa

Golbasi, sacred carp

Sanliurfa

Golbasi, sacred carp