Samarkand, Shahi Zinda

Family photo at Shahi Zinda

Samarkand, Shahi Zinda

Family photo at Shahi Zinda