Samarkand, Shahi Zinda

Pilgrims

Samarkand, Shahi Zinda

Pilgrims