Submerged Roman stonework, Miletus, Turkey

Submerged Roman stonework, Miletus, Turkey

Submerged Roman stonework, Miletus, Turkey

Submerged Roman stonework, Miletus, Turkey