Carrying buffalo calf

Carrying buffalo calf

Carrying buffalo calf

Carrying buffalo calf